REVÍZIE A ODBORNÉ PREHLIADKY

Elektrické zariadenia a rozvody je nevyhnutné počas životnosti pravidelne kontrolovať odborným pracovníkom. Výsledkom tejto prehliadky je dokumentácia – revízna správa, ktorá opisuje aktuálny stav, bezpečnosť a riziká kontrolovaného zariadenia.

Revízie alebo odborné prehliadky elektrických zariadení vykonávame:

Východiskové

Posudzujeme nové alebo rekonštruované zariadenia pred ich prvým spustením do prevádzky – kontrolujeme, či dané zariadenia spĺňajú všetky normy a nariadenia a neohrozujú život alebo majetok.

Periodické

Periodické prehliadky vykonávame pravidelne u už existujúcej elektrickej inštalácii alebo bleskozvodu. Interval kontroly je nevyhnutné dodržať podľa lehôt, ktoré pevne stanovujú normy.

Mimoriadne alebo na požiadanie

Pokiaľ máte pochybnosti o bezpečnosti elektrickej siete, zariadenia, bleskozvodu, je nevyhnutné vykonať prehliadku aj mimo normou určených pravidelných kontrol.

Správa o revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu musí byť uložená u prevádzkovateľa až do zrušenia elektrického zariadenia a bleskozvodu alebo do nasledujúcej periodickej revízie a musí byť prístupná orgánom štátneho odborného dohľadu.

LEHOTY PERIODICKÝCH PREHLIADOK

Elektrické zariadenia je potrebné kontrolovať v konkrétnych intervaloch, ktoré sú uvedené vo vyhláške Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. (vyhláškou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia).

Podľa prílohy č.8 vo vyhláške 508/2009 Z. z. sú lehoty pre periodické prehliadky určené nasledovne:

Podľa druhu objektu a zariadeniaLehota v rokoch
a) Elektrická inštalácia
1. murovaná obytná a kancelárska budova 5 rokov
2. škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko 3 roky
3. výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy,2 roky
4. objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F (*1)2 roky
5. pojazdný a prevozný prostriedok (*2) 1 rok
6. dočasná elektrická inštalácia (*3)0,5 roka
b) Zariadenie na ochranu pred účinkami statickej elektriny (*12a)
1. objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru2 roky
2. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu2 roky (*5)
3. ostatný objekt5 rokov
c) Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny (*12b)
1. hladina ochrany I a II 2 roky
2. hladina ochrany III a IV 4 roky
3. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu1 rok (*5)

(*1) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.
(*2) Pojazdný a prevozný prostriedok je zariadenie s elektrickým zariadením podľa STN 33 2000-7-754: 2006 Elektrické inštalácie budov. Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Oddiel 754: Elektrické inštalácie v karavanoch a v motorových karavanoch, podľa STN 34 1330: 1976 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre elektrické silnoprúdové zariadenia v pojazdných a prevozných prostriedkoch a ďalšie mobilné prostriedky, napríklad pojazdná a prevozná miešačka, pásový dopravník.
(*3) Napríklad STN 33 2000-7-704: 2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-704: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Inštalácie na staveniskách a búraniskách; STN 33 2000-7-711: 2004 Elektrické inštalácie budov. Časť 7-711: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Výstavy, prehliadky a stánky.
(*5) Pre prepočítavač množstva plynu s vlastným zdrojom malého napätia je lehota päť rokov.
(*6) Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky určí sa kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A a v tabuľke B.
(*12a)STN 33 2030 Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny (33 2030).
(*12b)Súbor STN EN 62305 Ochrana pred bleskom (34 1390).